Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaardvoorwaarden opgesteld door een verkoper of dienstenaanbieder.
Hierbij vindt u die van TERRA TOSCANA…

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen de consument en F. Lorenzoni h.o.d.n. Terra Toscana, gevestigd te Almere [FL].

Terra Toscana verricht haar werkzaamheden uitsluitend in overeenstemming met deze alg. voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door een bestelling te plaatsen via de online winkel van Terra Toscana geeft u aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

ARTIKEL 1a DEFINITIES In de voorwaarden wordt verstaan onder:

ONDERNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Terra Toscana.

CONSUMENT: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstaand aangaat met ondernemer.

DAG: Kalenderdag.

OVEREENKOMST: Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan [in dit geval tussen de consument en Terra Toscana].

OVEREENKOMST OP AFSTAND: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Terra Toscana georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diens, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstaand.

TECHNIEK VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Terra Toscana en de consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

BEDENKTIJD: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

HERROEPINGSRECHTEN: De termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

DUURTRANSACTIE: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

DUURZAAM GEGEVENSDRAGER: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

PRODUCTEN: Die door Terra Toscana te koop aangeboden: wijnen, olijfolie, ‘food’ producten, overige gerelateerde handelswaren en cosmetica producten op basis van biologische plantaardig ingrediënten.  

ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: mevr. Femi Lorenzoni

Handelsnaam TERRA TOSCANA

Vestigingsadres: Olle Kapoenstraat, 21 1336 GR Almere [FL] Nederland

Bedrijfsvorm: Eenmanszaak

Activiteitomschrijving: Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren

SBI code: 47911

Mobiel: +31-6- 37 469 459 Bereikbaar van:  9.30 t/m 18.00 uur.

E-mailadres: info@terratoscanaonline.eu

KvK– nummer:    57365385

BTW -Nummer:  NL 002378445B28

 

ARTIKEL 3 ALGEMEEN

3.1 Deze voorwaarden gelden voor aanbiedingen, offertes en overeenkomst tussen Terra Toscana en een consument, waarop Terra Toscana deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Terra Toscana voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 4 HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke fouten in het aanbod bindend Terra Toscana niet.

4.3 Elke aanbod bevat zodanig informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen.
De eventuele kosten van aflevering – De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handleiding daarvoor nodig zijn.
Het al dan niet toepassing zijn van het herroepingsrecht.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
De eventuele andere talen waarin, naast Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
De gedragscodes waaraan de ondernemer zicht heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscode langs elektronische weg kan raadplegen.
De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van duurtransactie.

ARTIKEL 5 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJSCOURANTEN

5.1 Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Terra Toscana zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld en gelden op de basis van beschikbaarheid van de genoemde producten.

5.2 Indien een offerte geen acceptatietermijn vermeldt, vervalt zij na afloop van één [1] maand.

ARTIKEL 6 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door consument van het aanbod van Terra Toscana.

6.2 Ter bevestiging van de overeenkomst ontvangt de consument een e-mail van Terra Toscana met daarin een overzicht van de overeengekomen producten inclusief de totale kosten.

ARTIKEL 7 HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN.

7.1 Bij aankoop van non-food producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaven van redenen te ontbinden gedurende zeven [7] werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag van aflevering van het product door of namens de consument.

7.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverd toebehoren en- indien redelijker wijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Let op, dit artikel is toepasselijk alleen op de NON-food producten. Meer informatie vindt u bij Retour Voorwaarden.

ARTIKEL 7a KOSTEN IN GEVAL VAN 
HERROEPING

– Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogte de kosten van terugzending voor zijn rekening.
– Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig [30] dagen na de terugzending of herroeping, terug te betalen.

ARTIKEL 7b UITSLUITING HERROEPINGSRECHT Geen herroepingsrechten bestaan voor producten:

-Die door Terra Toscana tot stand zijn gebracht of ingekocht in overeenstemming met specificaties van de consument.

-Die duidelijk persoonlijk van aard zijn. -Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, waartoe onder meer maar niet uitsluitend worden gerekend producten waarvan de conserverende verpakking is geopend respectievelijk flessen of potten die niet zijn geopend.

– Die snel kunnen bederven of verouderen.

-Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen of de financiële markt waarop Terra Toscana geen invloed heeft.

ARTIKEL 7c BEDENKTIJD

Alle NON-FOOD producten kunnen binnen veertien [14] dagen zonder opgaaf van reden te retourneren, als nog in de originele verpakking de product ingepakt is.

ARTIKEL 8 PRIJZEN & KORTINGEN

8.1 De door Terra Toscana gehanteerde prijzen zijn inclusieve omzetbelasting en verpakking. 8.2 Terra Toscana heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen.
8.3 Terra Toscana meldt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de klant door.
8.4 De klant heeft het recht de orde te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen zeven [7] werkdagen na kennis van de prijs wijziging.

ARTIKEL 9 BETALING

9.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling, in het geval van verzending van de goederen aan de consument, vooraf plaats te vinden d.m.v. i- Deal of overmaken op de rekening van Terra Toscana waarbij de kosten voor de rekening zijn van Terra Toscana.

9.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3 Na het verstrijken van veertien [14] dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim getreden over het opeisbare bedrag en rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

9.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Terra Toscana en de verplichtingen van de consument jegens Terra Toscana onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Terra Toscana heeft het recht de door de eventuele consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

9.6 Terra Toscana kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toe rekening aanwijst. Terra Toscana kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente als mede de kosten worden voldaan.

9.7 Indien de klant heeft voor het overmaken van het bedrag op de rekening van Terra Toscana gekozen heeft hij drie [3] werkdagen om dat te regelen, mocht er na de drie[3] dagen nog geen overboeking hebben plaats gevonden dan wordt de bestelling niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 10 LEVERING & UITVOERING

10.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uit Italië, per koerier rechtstreeks naar de klant en na ontvangst van de betaling.

10.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

10.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikel worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Terra Toscana hem heeft verwittigd.

10.4 Komen Terra Toscana en de Consumenten bezorging overeen, dan geschiet voor de kosten van de consument. De verzend kosten binnen Nederland zijn een standaard bedrag.

10.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Terra Toscana de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijke heeft goedgekeurd. [De levering in fasen is mogelijk bij aanschaffen van grote partijen, voor meer informatie maak een afspraak via info@terratoscanaonline.eu .

10.6 Indien Terra Toscana gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan beschikking heeft gesteld.

10.7 Terra Toscana streeft er naar binnen drie a vijf [3 a 5] werkdagen na ontvangst van betaling, de order te verzenden.
De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er spraak is van overmacht, niet binnen dertig [30]dagen geleverd wordt, mag de consument de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Terra Toscana blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

ARTIKEL 12 RISICO-OVERGANG

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 13 OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1 Terra Toscana is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – Na het sluiten van de overeenkomst Terra Toscana ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2 Voorts is Terra Toscana bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Terra Toscana op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Terra Toscana de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en [de] overeenkomst.

13.4 Terra Toscana behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14 INCASSOKOSTEN

14.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van voldoening buiten rechten voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
14.2 Indien Terra Toscana aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze vergoeding in aanmerking.
14.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
14.4 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

ARTIKEL 15 VRIJWARINGEN

15.1 De consument vrijwaart Terra Toscana voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2 Indien de consument aan Terra Toscana informatiedragers, elektronische bestanden of software enz …, verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Indien door gebruiker geleverd zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot het geen in deze algemene voorwaarde is geregeld

16.2 Wanneer de producten van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Terra Toscana beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

16.3 Onverminderd het bovenstaande is Terra Toscana niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

16.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Terra Toscana of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 17 OVERMACHT

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Terra Toscana geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Terra Toscana niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Terra Toscana worden daaronder begrepen.

17.3Terra Toscana heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die [verdere] nakoming verhindert, intreedt nadat Terra Toscana zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee [2] maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5 Voor zoveel Terra Toscana ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Terra Toscana gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 18 KLACHTENREGELING

18.1 Terra Toscana over een voldoende bekent gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtprocedure.
18.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Terra Toscana, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

18.3 Bij Terra Toscana ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien [14] werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.<?p>

18.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 19 GESCHILLEN

19.1 Op overeenkomsten tussen Terra Toscana en de consument waarop deze alg. voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op elke overeenkomst tussen Terra Toscana en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Top
X
Chat openen
1
Goede dag! Heeft u vragen? Stuur ons een WhatsApp en we reageren heel snel!
Hello! Do you have questions?
Send us a WhatsApp and we will respond very quickly!